Piątek, 23 marca 2018, tydzień parzysty (12)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

DR HAB. JAKUB KRONENBERG, PROF. NADZW.UŁ

e-mail: kronenbe@uni.lodz.pl
strona internetowa: http://www.economics-of-sustainability.com/jk
pokój: A216
tel.: +48 42 635 53 53

Kronenberg, Jakub (2015), ‘Betting against human ingenuity: the perils of the economic valuation of nature’s services’, BioScience, 65(11): 1096–1099.

Kronenberg, Jakub, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Anita Zbieg and Błażej Żak (2015), ‘Wasting collaboration potential: a study in urban green space governance in a post-transition country’, Environmental Science and Policy, forthcoming.

Elmqvist, T., H. Setala, S.N. Handel, S. van der Ploeg, J. Aronson, J.N. Blignaut, E. Gomez-Baggethun, D.J. Nowak, J. Kronenberg and R. de Groot (2015), ‘Benefits of restoring ecosystem services in urban areas’, Current Opinion in Environmental Sustainability, 14: 101–108.

Kronenberg, Jakub (2015), ‘Why not to green a city? Institutional barriers to preserving urban ecosystem services, Ecosystem Services, 12: 218–227.

Kronenberg, Jakub (2014), ‘What can the current debate on ecosystem services learn from the past? Lessons from economic ornithology’, Geoforum, 55: 164–177.

Kronenberg, Jakub (2014), ‘Environmental impacts of the use of ecosystem services: case study of birdwatching’, Environmental Management, 54(3): 617630.

Giergiczny, Marek and Jakub Kronenberg (2014), ‘From valuation to governance: using choice experiment to value street trees’, AMBIO, 43(4): 492–501.

Czajkowski, Mikołaj, Marek Giergiczny, Jakub Kronenberg and Piotr Tryjanowski (2014), ‘The economic recreational value of a white stork nesting colony: A case of „stork village” in Poland’, Tourism Management, 40: 352–360.

Kronenberg, Jakub (2013), ‘Linking ecological economics and political ecology to study mining, glaciers and global warming’, Environmental Policy and Governance, 23(2): 75–90.

Kronenberg, Jakub and Klaus Hubacek (2013), ‘Could Payments for Ecosystem Services Create an „Ecosystem Service Curse”?’, Ecology and Society, 18(1): art. 10.

Hubacek, Klaus and Jakub Kronenberg (2013), ‘Synthesizing different perspectives on the value of urban ecosystem services’, Landscape and Urban Planning, 109(1): 1–6.

Kronenberg, Jakub and Tomasz Bergier (2012), ‘Sustainable development in a transition economy: business case studies from Poland’, Journal of Cleaner Production26: 18–27.


Pełna lista publikacji na stronie prywatnej.

Wycena ekonomiczna Bocianich Wiosek – identyfikacja i ocena możliwości rozwoju lokalnego w oparciu o szeroko rozumiane zasoby naturalne”. Finansowanie MNiSW (obecnie NCN). Głównym celem projektu jest ocena możliwości rozwoju terenów wiejskich mniej rozwiniętych gospodarczo i rolniczo w oparciu o trwałe wykorzystanie dóbr i usług środowiska (szeroko rozumianych zasobów naturalnych). Zależności między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem wskazują na konieczność integracji wiedzy przyrodniczej i ekonomicznej podczas formułowania zaleceń nt. rozwoju zrównoważonego. Cele szczegółowe:

a) wycena wartości dóbr i usług środowiska – bocianów w Bocianich Wioskach, jako źródła rekreacji dla odwiedzających je turystów (metodą wyceny kosztu podróży);

b) analiza korzyści i kosztów (ekonomicznych, społecznych i środowiskowych) związanych z pozostawianiem niezdegradowanych terenów przyrodniczo cennych – na przykładzie Bocianich Wiosek;

c) identyfikacja możliwości zrównoważonego rozwoju w oparciu o wykorzystanie dóbr i usług środowiska oraz przeprowadzenie szczegółowej analizy SWOT dla wybranych rozwiązań.

Projekt realizowany przez zespół, w skład którego wchodzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Perspektywa eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce w świetle koncepcji "przekleństwa zasobów naturalnych"”. Wykonawca w projekcie realizowanym pod kierownictwem dr hab. Mariusza Plicha, prof. nadzw. UŁ. Finansowanie NCN. Głównym celem projektu jest identyfikacja i analiza potencjalnych skutków eksploatacji gazu łupkowego w Polsce w świetle koncepcji „przekleństwa zasobów naturalnych”. Badane będą głównie skutki ekonomiczne wynikające z pojawienia się nowej branży, oraz uwarunkowania instytucjonalne, społeczne i polityczne, które mogą ograniczać korzyści płynące z wydobycia. Analizy będą miały charakter ilościowo-jakościowy.

Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast”. Finansowanie NFOŚiGW oraz DBU. Głównym celem projektu jest analiza koncepcji usług ekosystemów miejskich w polskim kontekście. W ramach projektu przeprowadzone zostały dwa badania: dotyczące barier instytucjonalnych dla wykorzystania usług ekosystemów w polskich miastach oraz wartości ekonomicznej drzew przyulicznych w centrum Łodzi. Wyniki badań zostały przedstawione w publikacji dostępnej pod adresem.

Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and Green Economy” – projekt badawczy finansowany z 7 Programu Ramowego UE. W projekcie łącznie uczestniczy 24 partnerów. Projekt wiąże tematy: zielonej infrastruktury, usług ekosystemów, bioróżnorodności, zielonej gospodarki, wartości środowiska przyrodniczego, adaptacji do zmian klimatu – w kontekście zrównoważonego rozwoju miast. Piotr Czembrowski zaangażowany jest w szczególności w badania dotyczące wykorzystania wyceny (monetarnej i niemonetarnej) wartości środowiska przyrodniczego jako podstawy dla lepszego planowania wielofunkcyjnych terenów zieleni w miastach. Reprezentując Katedrę Wymiany Międzynarodowej, dr Jakub Kronenberg koordynuje jedno z zadań realizowanych w projekcie. Strona projektu: www.greensurge.eu

Wykaz przedmiotów:

Rozwój zrównoważony, Ekologiczne uwarunkowania, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Jednolity rynek europejski, International Environmental Protection (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii), Ekologia przemysłowa (Wydział Biologii)

Tematyka seminarium:

rozwój zrównoważony, gospodarka a środowisko

naukowe:

Ekonomia ekologiczna, ekologia przemysłowa, myślenie strategiczne, zarządzanie środowiskowe, usługi ekosystemów, zarządzanie strategiczne, polityka ochrony środowiska, relacje między biznesem i twórcami polityki, społeczne odpowiedzialność biznesu

pozanaukowe:

Biologia (zwłaszcza ornitologia), sport (czynnie), podróżowanie

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź