Wtorek, 7 grudnia 2021, tydzień nieparzysty (49)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

OFERTA DYDAKTYCZNA

Katedra Wymiany Międzynarodowej opiekuje się specjalnością International Business  na I i II stopniu kierunku Ekonomia w języku angielskim  

Celem kształcenia na specjalności International Business  jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. w zakresie:  

 • funkcjonowania współczesnego biznesu,  
 • instrumentów polityki handlowej,  
 • konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym,  
 • e-biznesu, nowych technik i strategii w handlu i w logistyce międzynarodowej,  
 • programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,  
 • zamówień publicznych,   
 • mechanizmów polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej.   

Specjalność International Business  daje szczegółową i praktyczną wiedzę w zakresie nowoczesnego biznesu międzynarodowego. Studenci poznają otoczenie gospodarcze, kulturowe, prawne, celno-podatkowe, zasady komunikacji biznesowej, strategie wejścia i działania na rynkach międzynarodowych. Zdobywają praktyczne umiejętności w przygotowywaniu realizacji i rozliczania transakcji międzynarodowych oraz radzenia sobie z ryzykiem związanym z takimi działaniami.  

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:  

 • rodzajów i cech międzynarodowych transakcji handlowych oraz ograniczeń w dostępie do rynków zagranicznych,  
 • sposobów zawierania i realizacji międzynarodowych transakcji handlowych,  
 • rodzajów ryzyka i metod zarządzania ryzykiem w międzynarodowej działalności gospodarczej,  
 • form i technik płatności międzynarodowych,  
 • modeli internacjonalizacji i strategii wejścia na rynki zagraniczne,  
 • efektów internacjonalizacji firm,  
 • rodzajów szkód w handlu międzynarodowym i rodzajów umów ubezpieczenia,  
 • instrumentów polityki celnej, procedur i formalności odpraw celnych w transakcjach eksportowych i importowych,  
 • różnic w opodatkowaniu towarów w Unii Europejskiej i na rynkach trzecich,  
 • zadań i strategii logistyki międzynarodowej oraz jej miejsca w nowoczesnych koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem,  
 • źródeł i form finansowania i wsparcia biznesu międzynarodowego,  
 • zasad e-biznesu,  
 • zarządzania finansami w biznesie międzynarodowym,  
 • zasad działania na rynku Unii Europejskiej,  
 • obowiązków firm wynikających ze zmian w środowisku przyrodniczym,  
 • motywów zaangażowania firm w ochronę środowiska i realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście międzynarodowym. 

Założenia metodyczne:  

 • przekazywana na specjalności wiedza ma wymiar zdecydowanie bardziej praktyczny niż teoretyczny,  
 • wiele zajęć prowadzonych  jest w formie konwersatoriów i ćwiczeń,  
 • bogata oferta przedmiotów pozwala studentom na poznanie najistotniejszych aspektów wymiany międzynarodowej, w szczególności szeroko rozumianego handlu zagranicznego.  

Profil absolwentów  

Absolwenci specjalności International Business rozumieją uwarunkowania ekonomiczne, kulturowe, polityczne i prawne, w jakich działają firmy. Wiedzą, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wynikającym z działalności na rynku globalnym. Potrafią pozyskać fundusze na umiędzynarodowienie działalności firm, znają etykietę biznesową, protokół dyplomatyczny i transakcje handlowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe i celne, a także strategie i modele biznesowe. 

Posiadają praktyczne umiejętności niezbędne do pracy na różnych szczeblach kierowniczych w ponadnarodowych korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących międzynarodową wymianę gospodarczą (tj. produkcyjnych, handlowych, spedycyjnych, transportowych) oraz w instytucjach otoczenia biznesu zajmujących się promocją, consultingiem czy analizami gospodarczymi. Są też specjalistami przygotowanymi do pracy w jednostkach administracji publicznej.  

 

Plany specjalności znajdują się na stronie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. 

 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź